לעילוי נשמת חנה דינה ברל

בת שלום יוסף

נפטרה בתאריך כו בחודש כסלו תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ, מרת חנה דינה ברל ע"ה בת שו"ב שלום יוסף ליבוביץ נלב"ע כ"ו כסלו תשס"ד.