לעילוי נשמת רחל לביאה גרוסמן

בת ברוך יהושע ירחמיאל

נפטרה בתאריך כד בחודש שבט תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ רחל לביאה גרוסמן בת אדמו"ר ברוך יהושע ירחמיאל (ממונקאטש). נלב"ע כ"ד בשבט תשס"ד.